Sfi. Svenska för vuxna

Från 16 år

Sid 5_sfi.jpg

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) är utformad för den som behöver grundläggande kunskaper i svenska. Eleverna lär sig svenska för att kunna kommunicera muntligt och skriftligt i vardagslivet, i samhällslivet och i arbetslivet. Den som inte kan läsa eller skriva på sitt modersmål kan få möjlighet att lära sig det.

För att gå på sfi ska man vara 16 år, men det finns ingen övre åldersgräns för att börja studera.

Så här är utbildningen upplagd

Utbildningen planeras, utformas och anpassas efter den enskilda elevens förutsättningar, behov och mål. Eftersom sfi riktar sig till personer med olika erfarenheter, livssituationer, kunskaper och studiemål läser olika personer kurserna olika snabbt. Därför påbörjas och avslutats kurser vid olika tillfällen för olika personer.

Som elev har man minst 15 timmars undervisning i veckan. Undervisningen sker på svenska men läs- och skrivinlärningen får ske på elevens modersmål eller på annat språk som eleven behärskar. Sfi kan kombineras med exempelvis arbete, praktik, annan utbildning inom kommunal vuxenutbildning (komvux) eller särskild utbildning för vuxna (särvux).

Studievägar och kurser

Sfi har tre studievägar (1, 2, 3). Studieväg 1 vänder sig till den som inte kan läsa och skriva på sitt modersmål eller har kort utbildning medan studieväg 3 vänder sig till den som är mer van att studera. Varje studieväg består av flera kurser.

Från den 1 juli 2016 ingår sfi i komvux och utbildningen görs då mer individanpassad, vilket kan innebära vissa förändringar i kursernas upplägg.

Betyg

Sfi använder betygsskalan A–F, samma som i exempelvis grundskolan, gymnasieskolan och på komvux. A är högsta betyget och F är icke godkänt. Betyg ska sättas på varje avslutad kurs.

Sfi på folkhögskola

Det finns också möjligheter att studera sfi på vissa folkhögskolor istället för på sfi hos kommunen. Om du vill studera sfi på en folkhögskola, hör med din kommun vilka möjligheter som finns.

Vill du veta mer?

Kontakta vuxenutbildningen/sfi i din kommun. Där finns studie- och yrkesvägledare som hjälper dig med råd och mer information. Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.

Källa: http://www.omsvenskaskolan.se/svenska/vuxenutbildning/sfi-svenska-foer-vuxna/