Vad är studiemedel?
Studiemedel är pengar som du kan söka från CSN för att studera.
Studiemedel består av två delar:

 • bidrag
 • lån
  Bidraget är pengar som du inte behöver betala tillbaka.

Lånet är pengar som du måste betala tillbaka.

Om du inte vill ha lån, kan du söka bara bidraget.

Krav på studieresultat
Om du har studerat med studiemedel tidigare, måste du ha tillräckliga studieresultat för att få nya studiemedel.

Du måste alltså ha klarat ett visst antal poäng.

Kraven på studieresultat är olika om du läser på högskola, komvux eller någon annan utbildning.

Kontakta CSN om du vill veta mer om kraven.

Tilläggsbidrag för barn
Om du har vårdnaden om barn, kan du få ett extra bidrag.

Det kallas tilläggsbidrag.

Du kan få tilläggsbidrag till och med det halvår som barnet fyller 18 år.

Hur mycket pengar du kan få beror på hur många barn du har och om du studerar på heltid eller deltid.

Om båda föräldrarna studerar kan bara en förälder få tilläggsbidrag.

Du söker tilläggsbidrag i tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns i Mina sidor på CSN:s webbplats.

Så här mycket tilläggsbidrag kan du få
Tilläggsbidrag
För 1 veckas studier på heltid
För 1 barn…………………146 kronor
För 2 barn…………………239 kronor
För 3 barn…………………287 kronor
För 4 barn…………………335 kronor

För 4 veckors studier på heltid
För 1 barn…………………584 kronor
För 2 barn…………………956 kronor
För 3 barn………………1 148 kronor
För 4 barn………………1 340 kronor

När kan du inte få studiemedel?
Du kan inte få studiemedel om du samtidigt har

 • studiehjälp från CSN
 • aktivitetsstöd
 • sjukersättning
 • aktivitetsersättning
 • rehabiliteringsersättning
 • utvecklingsersättning
 • etableringsersättning
 • korttidsbidrag
  eller
 • studiestöd eller motsvarande från ett annat land.
  Du kan inte heller få studiemedel om du
 • studerar på en uppdragsutbildning
 • läser en utbildning till reservofficer eller yrkesofficer
  eller
 • läser en forskarutbildning och samtidigt är doktorand eller har varit doktorand.

Om du är intagen på en kriminalvårdsanstalt och studerar, kan du få studiebidrag men inte studielån.

När kan du söka studiemedel?
Du kan skicka in din ansökan när som helst under året.

Men du kan bara få studiemedel för 4 veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in till CSN.

Därför är det bra att söka studiemedel i god tid.

Du kan söka studiemedel innan du vet om du har kommit in på din utbildning.

Om du ska läsa flera terminer, är det bra att söka för 2 terminer samtidigt.

Som längst kan du söka studiemedel för ett år.

När måste du anmäla ändringar?
Om något förändras som kan påverka hur mycket studiemedel du kan få, måste du anmäla det till CSN.

Du måste anmäla till CSN om du

 • avbryter dina studier
 • läser mindre poäng än du har planerat
 • byter skola eller utbildning
 • får ändrad inkomst som gör att du har rätt till mer studiemedel
  eller mindre studiemedel
 • gör ett uppehåll i dina studier på 7 dagar eller mer
 • börjar studera igen efter ett uppehåll på 7 dagar eller mer.

Kontakta CSN om du är osäker på om du ska anmäla en ändring.
Då hjälper vi dig.

Hur anmäler du ändringar?
Anmäl ändringen så fort som möjligt.

Du kan anmäla ändringar i Mina sidor på CSN:s webbplats www.csn.se.

Du kan även kontakta CSN på telefon eller e-post.

Vad händer om du inte anmäler ändringar?
 • Om du inte anmäler ändringar kan du få pengar som du inte har rätt till.
 • De pengarna måste du betala tillbaka direkt.
 • Det kallas för att du får ett återkrav.
 • När du får ett återkrav måste du också betala ränta.
Vem kan få studiemedel?
Du kan få studiemedel om du studerar på
 • högskola
 • universitet
 • komvux
 • folkhögskola
 • gymnasium
 • yrkeshögskola
  eller

vissa andra eftergymnasiala utbildningar.

Åldersgränser
Du kan som längst få studiemedel till och med det år som du fyller 56 år.

Om du studerar på komvux, folkhögskola eller gymnasium, kan du få studiemedel från och med höstterminen det år som du fyller 20 år.

Innan dess kan du få studiehjälp från CSN.

Om du studerar på högskola, universitet eller yrkeshögskola, kan du få studiemedel även om du är under 20 år.

Det gäller också om du studerar på en annan eftergymnasial utbildning.

Hur mycket pengar kan du få?
Du får studiemedel för varje vecka som du studerar på en utbildning.
Du kan få studiemedel för studier på heltid eller deltid.Heltid är 100 procent.

Deltid är 75 procent eller 50 procent.

Om du studerar mindre än 50 procent, kan du inte få studiemedel.

Hur mycket måste du studera?
Du måste studera minst 50 procent för att få bidrag och lån från CSN.

Du måste också studera i minst 3 veckor.

Hur många poäng måste du läsa?
För att få studiemedel på heltid måste du läsa 20 poäng varje vecka.

För att få studiemedel på 75 procent måste du läsa 15–19 poäng varje vecka.

För att få studiemedel på 50 procent måste du läsa 10–14 poäng varje vecka.

Studiemedel
För 1 veckas studier på heltid
Bidrag …………………………………….. 707 kronor
Lån……………………………………….. 1 780 kronor
Tillsammans blir det……………….. 2 487 kronor

För 4 veckors studier på heltid
Bidrag…………………………………… 2 828 kronor
Lån……………………………………….. 7 120 kronor
Tillsammans blir det……………….. 9 948 kronor

CSN betalar oftast ut pengarna för 4 veckor i taget.

Hur länge kan du få studiemedel?
Grundskolenivå
Utbildningar på grundskolenivå är exempelvis den vanliga grundskolan för barn och ungdomar och grundskolestudier på komvux eller folkhögskola.Hur många veckor med studiemedel som du kan få för studier på grundskolenivå beror på om du har gått klart en grundskoleutbildning sedan tidigare.

Du har en grundskoleutbildning
Du som redan har gått klart en grundskoleutbildning eller liknande utbildning i Sverige eller i ett annat land, kan få studiemedel i 40 veckor på grundskolenivå.Det är lika länge som studier på heltid under 1 år.

Du har inte en grundskoleutbildning
Du som inte har gått klart en grundskoleutbildning eller liknande utbildning i Sverige eller i ett annat land, kan få studiemedel i 80 veckor på grundskolenivå.

Det är lika länge som studier på heltid under 2 år.Om du behöver träning i att läsa eller skriva och räkna som motsvarar nivån för årskurs 1–6 i grundskolan, kan du få studiemedel i 100 veckor på grundskolenivå.
Det är lika länge som studier på heltid under 2,5 år.

Gymnasienivå
Utbildningar på gymnasienivå är exempelvis det vanliga gymnasiet för ungdomar och gymnasiestudier på komvux eller folkhögskola.Hur många veckor med studiemedel som du kan få för studier på gymnasienivå beror på om du har en gymnasieutbildning sedan tidigare.

Du har en 3-årig gymnasieutbildning
Du som har gått klart en 3-årig gymnasieutbildning eller liknande utbildning, kan få studiemedel i 80 veckor på gymnasienivå.
Det är lika länge som studier på heltid under 2 år.

Har du läst en utbildning i ett annat land?
Om du har gått klart utbildningen och den ger dig rätt att läsa vidare på universitet eller liknande, kan du få studiemedel i 80 veckor på gymnasienivå.

Du har inte en 3-årig gymnasieutbildning
Du som inte har gått klart en 3-årig gymnasieutbildning eller liknande utbildning, kan få studiemedel i 120 veckor på gymnasienivå.
Det är lika länge som studier på heltid under 3 år.

Har du läst en utbildning i ett annat land?
Om den utbildning du har gått inte ger dig rätt att läsa vidare på universitet eller liknande, kan du få studiemedel i 120 veckor på gymnasienivå.